Weisell-säätiön säännöt

1§ Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Weisell-säätiö sr. Sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Säätiön tarkoitus ja sen toteuttamistapa

Säätiön tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista toimintaa, ympäristön tilaa, meriturvallisuutta ja merellisen kulttuuriperinnön tutkimusta ja säilyttämistä. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia organisaatioille, laitoksille, yhdistyksille tai muille vastaaville sekä avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja henkilöille tai ryhmille edellä tarkoitettuihin eri kohteisiin, myös opintoja ja tutkimustoimintaa varten. Säätiö voi myös ylläpitää omaa tutkimuslaitosta. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön saamien lahjoitusten ja muidenkin niihin verrattavien tulojen käytössä on otettava huomioon lahjoittajien toivomukset kuitenkin niin, että varojen käyttö on sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa. Tarvittaessa säätiön saamista lahjoituksista tai muista varoista muodostetaan käyttötarkoitukseen sopiva erikoisrahasto. Säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Säätiön tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun tuottaminen sen lähipiirille, eikä säätiön toiminta saa muodostua muutenkaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

3§ Säätiön omaisuus ja sen hoito

Säätiön omaisuus koostuu perustamisvaiheessa 720 000 kappaleesta Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeita. Hallitus hoitaa säätiön varallisuutta parhaaksi katsomallaan tavalla voimassa olevaa lakia ja säätiön sääntöjä noudattaen. Hallituksella on oikeus sijoittaa säätiön varoja varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

4§ Säätiön hallitus ja tilintarkastajat

Säätiön hallituksessa on kolmesta kuuteen (3 – 6) jäsentä, joista yksi toimii hallituksen puheenjohtajana. Jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Ensimmäisellä kerralla jäsenet nimetään yhden, kahden ja kolmen vuoden mittaisiksi kausiksi siten, että tämän jälkeen vuosittain on erovuorossa kolmannes tai sitä lähinnä oleva määrä hallituksen jäsenistä. Weisell-säätiön hallituksen nimeää Vilho Väisälän jälkeläisten sukuyhdistys ry. Yhdistys myös nimeää säätiön hallitukseen puheenjohtajan. Yhdistys voi myös erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden sekä täydentää hallitusta, mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan kesken toimikauden. Mikäli Vilho Väisälän jälkeläisten sukuyhdistys ry purkautuu tai lakkautetaan, hallitus täydentää itse itsensä. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Säätiöllä tulee olla tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden toimikausi on yksi (1) vuosi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla pätevyydeltään KHT- tai HT-tilintarkastaja. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Tällöin varatilintarkastajaa ei valita. Säätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsee sama taho kuin hallituksen. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio, matkakulut ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

5§ Säätiön toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, joka vastaa säätiön operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

6§ Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myös antaa edustamisoikeuksia.

7§ Säätiön tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiön kirjanpito tulee tehdä ja tilintarkastus suorittaa kulloinkin sovellettavan kirjanpitosäännöstön mukaisesti.

8§ Säätiön sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä säätiölain sallimissa rajoissa.

9§ Säätiön purkaminen ja lakkauttaminen

Mikäli säätiön toimintaedellytykset lakkaavat tai tarkoitus on menettänyt merkityksensä, hallituksen on ryhdyttävä lain edellyttämiin toimenpiteisiin säätiön purkamiseksi tai sulauttamiseksi toiseen säätiöön. Jos säätiö purkautuu tai lakkaa, sen jäljellä olevat varat on käytettävä hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan tai muuhun vastaavaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Mikäli näissä säännöissä ei erikseen muuta määrätä, noudatetaan voimassa olevan säätiölain määräyksiä.